اعضای کمیته اجرایی

اعضای همایش - جشنواره > اعضای کمیته اجرایی >

اقای دکتر ناصر استاد رئیس همایش
اقای دکتر محمد اعتضاد رضوی دبیر همایش
اقای دکتر رضا اسدی دبیر علمی همایش
خانم دکتر کبری اطمینانی دبیر جشنواره
اقای دکتر رضا پروانه دبیر اجرایی
اقای حسنعلی زاهد مقدم- مسوول تدارکات و پشتیبانی همایش
اقای احمد عبدالهی
خانم نصرت سادات کمالی
اقای مهندس علی رحمانی
اقای امیر اصلاحچی
اقای سید جواد نظری هاشمی
اقای محمد علی فرشچی
خانم مهندس الهام سالاری نسب
خانم مهندس مهتاب بخارایی
خانم محدثه علیزاده
خانم مهندس الهام اسدی
خانم فاطمه پور اسماعیل- مسوول دبیرخانه همایش
خانم مهندس وحیده ذوالفقاری
خانم تکتم عرفانی
خانم ثریا قلی پور
خانم معصومه حسین زاده
خانم نیره هوشیار
خانم شریعتی