اعضای کمیته علمی

صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی

جناب آقای دکتر سلیمان احمدی

جناب آقای دکتر رضا اسدی

جناب آقای دکتر سعید اسلامی

سرکار خانم دکتر کبری اطمینانی

جناب آقای دکتر محمد اعتضاد رضوی

جناب آقای دکتر مجید زارع بیدکی

سرکار خانم دکتر شعله بیگدلی

جناب آقای دکتر محمود تارا

جناب آقای دکتر محمد حسین زاده

سرکار خانم دکتر مهرنوش خوشنودی فر

سرکار خانم دکتر میترا ذوالفقاری

سرکار خانم دکتر زهرا زاهدی

جناب آقای دکتر افشین صرافی نژاد

سرکار خانم دکتر ناهید ظریف صنایعی

جناب آقای دکتر علی عمادزاده

جناب آقای دکتر مجید فرخی

سرکار خانم دکتر میترا قریب

سرکار خانم دکتر نوشین کهن

سرکار خانم دکتر ریتا مجتهدزاده

جناب آقای دکتر آیین محمدی

سرکار خانم دکتر سیده تکتم معصومیان حسینی

سرکار خانم دکتر مانوش مهرابی

جناب آقای دکتر حسین کریمی مونقی

سرکار خانم دکتر زهره سادات میرمقتدایی

جناب آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده

جناب آقای مهندس علی احمدیان

جناب آقای دکتر محسن کشاورز

جناب آقای دکتر ساسان دبیری

جناب آقای دکتر حمیدرضا دهقان

جناب آقای دکتر امیررضا رضوی

سرکار خانم دکتر آزاده شعبانی)مدیر محترم سامانه آموزش مداوم دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

جناب آقای دکتر عبدالرضا شقاقی

جناب آقای دکتر محمد برزگر

جناب آقای دکتر حسن غلامی

جناب آقای دکتر جواد کجوری

سرکار خانم دکتر لیلی مصلی نژاد

جناب آقای دکتر سید فرزین میرچراغی

سرکار خانم دکتر آزاده مهرپویان

سرکار خانم دکتر نیکو یمانی

جناب آقای دکتر آرش نجیمی

جناب آقای دکتر عباس مکارم
خانم دکتر افسانه دهناد